V našom komunitnom centre sme od mája realizovali projekt s názvom : Hráme kalčeto, preto dáme to. Projekt bol realizovaný z finančného príspevku Žilinského samosprávneho kraja na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Projekt bol zakončený turnajom 22 . 9. 2023

     V rámci projektu boli podporené aktivity zamerané na výchovu k zmysluplnému tráveniu voľného času detí z rizikovej skupiny, za aktívnej účasti rodičov a prevenciu vypuklých sociálno – patologických javov v marginalizovanej rómskej osade. Počas aktivít rodičia a ich deti pracovali na prehlbovaní svojich vzájomných vzťahov. Zároveň sme sa snažili podporovať rozvoj rodičovských zručností, zvládnuť organizovanie voľného času detí a vytvoriť priestor pre voľnočasovú aktivitu detí. Od zapojených rodín sme dostali pozitívnu spätnú väzbu a v rámci rozhovorov sme zistili, že účasťou v projekte sme si u rodín vytvorili priestor pre ďalšiu spoluprácu.

Categories: Uncategorized