komunita LM web – deti

Činnosť s deťmi od 3 do 6 rokov

Už v apríli 2007 začala fungovať pravidelná činnosť s deťmi predškolského veku. Činnosť detí v komunitnom centre prebieha v čase od 9,00 do 12,00 hod. Priemerná návštevnosť je 13 detí. Cieľom tejto činnosti je osobnostný rozvoj detí. Zameriavame sa nielen na vzdelávanie, ale aj na výchovu a snažíme sa čo najlepšie pripraviť deti na povinnú školskú dochádzku. Jednotlivé činnosti s deťmi sú zamerané na rozvoj poznávacích schopností, myslenia, fantázie a tvorivosti…

Rozvoj fyzických zručností je zameraný na rozvoj hrubej motoriky, predovšetkým v rámci ranného cvičenia (chôdza po kladine, chôdza po šikmej plošine, po hrboľatom teréne, preliezky, …), na rozvoj jemnej motoriky (navliekanie korálok, žmolenie, chytanie maličkých predmetov do prstov, …). Spolužitie v detskom kolektíve je pre deti veľmi dôležité. Učia sa spolu komunikovať, spolupracovať pri jednotlivých činnostiach, učia sa správne riešiť vzájomné konflikty, navzájom si pomáhať a pod.

Okrem toho u detí vytvárame a podporujeme správne hygienické návyky, učíme ich zásadám stolovania a slušného správania (ďakujem, prosím, prepáč, mám ťa rád ….)        

Pre deti priebežne pripravujeme aktivity súvisiace s významnými dňami, výročiami, či sviatkami, ako napr. Mikuláš, Vianoce, Fašiangy- karneval, Deň matiek, Deň detí, Deň Zeme, rozlúčka s „predškolákmi“ a pod. V spolupráci s Mestskou políciou sa zapájame tiež do projektu „Macko Uško v meste“, ktorý je zameraný na bezpečnosť detí na cestách.                    

Činnosť v komunitnom centre s deťmi predškolského veku je zameraná na podporu osobnostného rozvoja detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíjanie schopností a zručností a utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie.