komunita LM web – nocľaháreň

Nocľaháreň

Súčasťou Komunitného centra “Nový svet“ Hlboké je Nocľaháreň, ktorá celoročne poskytuje nocľah ľuďom bez prístrešia. Nocľaháreň je v prevádzke denne od 18.00 – 08.00 hod. nasledujúceho dňa.

   Do nocľahárne sa prijímajú klienti na základe vykonania dychovej skúšky alkoholtesterom, v čase od 18,00 – 20,00 hod

      Klienti sú povinní priniesť aj vyjadrenie obvodného lekára, ktoré nesmie byť staršie ako 3 dni. Po dohode sa dá priniesť aj dodatočne.

   Klienta prijíma do nocľahárne nočný strážnik, ktorý ho zapíše do knihy ubytovaných, vyberie poplatok podľa zverejneného cenníka služieb a vydá klientovi pokladničný doklad o zaplatení. V poplatku je zahrnutý nocľah, vykonanie osobnej hygieny, vypranie šatstva a využitie priestorov kuchynky.

   Nočný strážnik vydá klientovi uterák, mydlo a čistú posteľnú bielizeň. Klient je povinný denne vykonať osobnú hygienu.

   V prípade,  že hladina alkoholu v krvi klienta po nafúkaní presiahne 0,5 ‰, nocľah mu nebude poskytnutý. Ak sa vyskytnú vážnejšie problémy, obracia sa nočný strážnik telefonicky na mestskú políciu.

   O 8, 00 hod. ráno musia klienti opustiť priestory nocľahárne. Pri vyprevádzaní klientov je prítomný službukonajúci nočný strážnik, prípadne správca KC.