komunita LM web – hygiena

Stredisko osobnej hygieny

V rámci podporných služieb bolo zriadené Stredisko osobnej hygieny a Práčovňa, Športová 1190/2, 031 01 Liptovský Mikuláši, ako účelové zariadenie mesta Liptovský Mikuláš.

   V zariadení sa poskytujú sociálne služby občanom s trvalým pobytom v meste Liptovský Mikuláš, aj občanom s trvalým pobytom mimo mesta Liptovský Mikuláš, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi, prípadne v hmotnej núdzi, alebo sú bez prístrešia.

       V stredisku osobnej hygieny a v práčovni sa poskytujú služby v pracovných dňoch od 8,00hod. do 16,00 hod. a v čase prevádzkových hodín nocľahárne, pre prijímateľov sociálnej služby nocľahárne.

   Na vykonanie osobnej hygieny si každý klient prinesie potrebné veci (uterák, hygienické potreby). Len vo výnimočných prípadoch, môžu byť klientovi tieto potreby poskytnuté. Na vypranie šatstva a bielizne si každý klient prinesie potrebný prášok na pranie.    

      Pri využívaní služieb strediska osobnej hygieny, alebo práčovne, je vždy prítomný službukonajúci pracovník, ktorý zinkasuje poplatok, vyplní príjmový pokladničný doklad a spustí pranie.

            Poplatky za poskytnuté podporné služby v stredisku osobnej hygieny a práčovne, sú podľa zverejneného cenníka služieb.