komunita LM web – terénna pomoc

Terénna sociálna práca

História terénnej sociálnej práce v meste

         Korene terénnej sociálnej práce v Liptovskom Mikuláši možno hľadať v septembri roku 2006, kedy vznikli na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši, s finančnou podporou Fondu sociálneho rozvoja, nové pracovné pozície: komunitný sociálny pracovník a asistent. Následne bolo v roku 2006 vybudované a uvedené do prevádzky Komunitné centrum priamo v marginalizovanej rómskej komunite v Hlbokom. Svoje miesto si tu našli i komunitní pracovníci, ktorí sa venovali cieľovej skupine priamo v jej prirodzenom prostredí. Mesto Liptovský Mikuláš poskytlo terénnej práci podporu a rozhodlo o jej pokračovaní. Udržateľnosť a podpora terénnej sociálnej práci bola vyjadrená aj v Komunitnom pláne sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš na roky 2010 – 2015. Počet pracovníkov poskytujúcich odbornú pomoc priamo v teréne nebol vzhľadom na veľkosť cieľovej skupiny postačujúci. Mesto Liptovský Mikuláš zareagovalo na potrebu znevýhodnených občanov a prostredníctvom projektu Pomoc a podpora sociálne-znevýhodnených skupín obyvateľstva formou komunitnej sociálnej práce, rozšírilo rady pracovníkov v teréne o 2 členov. Projekt trval 2 roky (2010 – 2012) a tesne pred svojím ukončením našiel svoje plynulé pokračovanie v NP TSP, ktorý trval od septembra 2012, do októbra 2015. V tomto období rozšíril personálne rady ďalší terénny sociálny pracovník. V súčasnosti Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach pokračuje (2016- 2019) a v teréne pod komunitným centrom pracujú dve terénne sociálne pracovníčky (TSP) a jedna terénna pracovníčka (TP).

Tím TSP

         Tím TSP veľmi úzko spolupracuje so zamestnancami komunitného centra. Významnou pomocou v každodennej práci je asistentka sociálnej pracovníčky, ktorá pochádza priamo z komunity. Ako pozitívna sa ukázala aj veková skladba pracovného tímu, kde sa vzájomne výborne dopĺňali čerstvo nadobudnuté odborné vedomosti a teoretické znalosti, s praktickými skúsenosťami a nadobudnutými zručnosťami.  Rôznorodosť pováh a osobnostných čŕt rozšírila paletu komunikačných prostriedkov v práci s klientom. Vďaka tomu je možné nájsť s klientom spoločnú reč a nasmerovať ho k želanému cieľu.

         Pre kvalitný výkon TSP je výrazným prínosom aj dobrá komunikácia v širšom kruhu odborníkov, ako sú zamestnanci MSÚ Liptovský Mikuláš, pracovníci ÚPSVaR, príslušníci mestskej polície, príslušníci policajného zboru SR, dobrovoľníci z Farskej charity, dobrovoľníci z Bratskej jednoty baptistov a miestneho združenia YMCA v Liptovskom Mikuláši. Významná je aj spolupráca s lekárskym personálom.

         Na výkon TSP dohliada okrem priameho nadriadeného na pracovisku aj regionálna koodinátorka. Odborné vedenie a rady sú pre pracovníkov TSP vždy podnetné, nakoľko ukazujú, ako zakomponovať teoretické východiská do reálnych situácií.

Prínos TSP a problémy

         Výsledky terénnej sociálnej práce možno najvýraznejšie badať na zlepšenej komunikácii. Vďaka pôsobeniu terénnych pracovníkov dokážu klienti lepšie odkomunikovať svoje potreby a požiadavky. Pri riešení svojich problémov sú motivovaní k vlastnej aktivite a činnosti, vďaka čomu sa dokážu v riešení problému sami lepšie orientovať. To, že sú klienti pripravení reagovať a tlmočiť jednotlivé úlohy ich vedie k zodpovednosti a zároveň im poskytuje sebestačnosť v riešení problémov. Samozrejme situácia nie je ideálna a väčšina klientov potrebuje pomoc a odborné nasmerovanie. Napriek tomu je viditeľný pokrok a zmena.

V praxi terénni pracovníci poskytujú intervencie v týchto kategóriách:

  • Zamestnanosť: intervencie smerujúce k zvýšeniu šance uplatniť sa na trhu práce, alebo k udržaniu existujúcich pracovných miest.
  • Bývanie: intervencie smerujúce k zvýšeniu štandardu bývania, či udržaniu vyhovujúceho bývania.
  • Zdravie: intervencie zamerané na zlepšenie zdravotného stavu klientov, alebo zachovanie vyhovujúceho zdravotného stavu a intervencie zamerané na zvýšenie dostupnosti služieb zdravotnej starostlivosti.
  • Sociálno-patologické javy: intervencie zamerané na prevenciu sociálno-patologických javov, ako aj na zmiernenie a elimináciu ich negatívnych dopadov u ľudí z cieľovej skupiny.
  • Financie a hospodárenie: intervencie zamerané na zvyšovanie ekonomickej gramotnosti klientov, poradenstvo smerujúce k zlepšeniu ekonomickej situácie domácností klientov, poradenstvo pri oddlžovaní a exekúciách, prevencia zadlženosti a boj proti úžere.
  • Vzdelávanie a spolupráca so školou: intervencie smerujúce k zvyšovaniu kvalifikácie klientov a ich detí, intervencie zamerané na dostupnosť vzdelávacích inštitúcií a poskytovaných služieb.
  • Sociálne zabezpečenie: intervencie smerujúce k zabezpečeniu benefitov a k plneniu povinností vyplývajúcich z príslušnosti v systéme sociálneho zabezpečenia štátu.
  • Iné

Za obdobie od septembra 2012 bolo v zmysle podmienok zaevidovaných 454 spisov klientov. Terénni sociálni pracovníci sa snažia pracovať so všetkými klientmi, ktorí prejavia o ich pomoc záujem a sami sa aktívne zapájajú do riešenia svojich problémov. Ochota participovať na riešení vlastného problému je jedinou podmienkou nadviazania spolupráce. Vďaka profesionálnej pomoci pri zvládaní vážnych životných situácii nadobudli TSP s mnohými rodinami dobré vzťahy a väzby.