komunita LM web – školáci

Činnosť s deťmi školského veku

Popoludňajší klub detí mladšieho školského veku (1. – 4. ročník ZŠ a ŠZŠ) prebieha v priestoroch KC, kde je pre túto vekovú kategóriu detí vybavená učebňa.

  Činnosť v klube prebieha v čase od 14,00 do 15,30 hod. a priemerná návštevnosť je 16 detí. Hlavný dôraz kladieme na prípravu na školské vyučovanie, doučovanie matematiky, slovenského jazyka a čítanie. Pri práci využívame rôzne pracovné listy a knihy z našej knižnice. Po tejto časti nasleduje voľná činnosť, počas ktorej sa deti hrajú rôzne spoločenské hry. Je to tiež čas pre tvorivé aktivity, súťaže a športové hry.

Počas školského roka pripravujeme pre deti aktivity súvisiace s významnými dňami, výročiami, či sviatkami, ako napr. Mikuláš, Vianoce, Fašiangy- karneval, Deň matiek, Deň detí, Deň Zeme a pod. …

Samostatnú kategóriu tvoria naše prázdninové aktivity. V rámci myšlienky „Poznaj svoje mesto“ pravidelne navštevujeme mestské kultúrne strediská, napr. Múzeum J. Kráľa, mestskú knižnicu a výstavu v Čiernom orli a organizujeme rôzne výlety do okolia.