komunita LM web – klub

Klub pre mládež

Pod oblasť výchovno – vzdelávacích aktivít komunitného centra patrí aj činnosť  KLUBU pre mládež. Naším cieľom je priblížiť sa mladým ľuďom žijúcim v rómskej osade Hlboké a celkovo posilniť vzťahy medzi mladými ľuďmi z komunity. Stretnutia sa konajú každý piatok od 14,00 do 15,30 hod. a priemerná návštevnosť je 9 mladých ľudí.

Hlavný zámer našich stretnutí:

   -všestranný rozvoj osobnosti mladého človeka schopného samostatne myslieť, konať, rozhodovať sa v prospech komunity a zároveň v prospech spoločnosti. 

Čiastkové ciele:

  • Poukázať na dôležitosť vzdelávania
  • Uvedomenie si svojej identity a budovanie zdravého sebavedomia
  • Posilnenie vzťahov medzi rovesníkmi v komunite a tiež s rovesníkmi majoritnej časti obyvateľstva
  • Výchova k manželstvu a rodičovstvu
  • Podporiť vzťahy medzi rodičmi a deťmi
  • Zmysel života – vytváranie svetonázoru
  • Prevencia sociálno – patologických javov
  • Práca s počítačom

Priebežne organizujeme rôzne aktivity, podobne ako s deťmi mladšej vekovej kategórie, napr. Mikuláš, pečenie medovníčkov, Deň matiek, Halloween a pod. …